Tiltag i botilbud

Projekt Fælles front mod sygefraværs aktiviteter har i 1. projekt år omhandlet observationer, data, interviews, analyser, drøftelse af temaer for det videre arbejde og fastlæggelse af handleplaner. Både i botilbuddene og tværgående i organisationen har fokus været på at finde frem til forandringer, som kan gøre en forskel netop dér hvor arbejdet skal foregå.  

Eksterne konsulenter har givet indblik i observationer og analyser, som betyder at organisationen har fået øjnene op for områder der kan udvikles på. De områder konsulenterne har præsenteret omhandler 4 temaer, som alle har stor betydning for både kultur og fravær. Temaerne er Scence of Meaning, Scence of Belonging, Ledelse og Personlig Udvikling. Budskabet har blandt andet været, at små forandringer i det vi gør til daglig, bidrager til et tættere fællesskab, højnelse af fagligheden, at gøre kerneopgaven motivationsskabende og en oplevelse af tydelig retning for den enkelte. En del af arbejdet har derfor også været, at gå et spadestik dybere ned i måder at arbejde på, samarbejde på, i kulturen og de rutiner der omgiver os. 

 

Fra analyse til små forandringer i botilbud 

Med konsulenternes analyse og præsentation af de 4 temaer, har medarbejderne i botilbuddene lagt sig fast på handleplaner for netop deres arbejdsplads. Valget er truffet ud fra hvad analysen har peget på og hvad personalegruppen formoder kan gøre en forskel i deres arbejde.  

Botilbuddene har lagt sig fast på konkrete tiltag og forandringer, som bidrager til et eller flere af de 4 temaer. I et botilbud pegede observationer og analyse på, at indretningen i fællesrummet i botilbuddet, benyttes både som aktivitetsrum, stue, kontor og generelt et sted hvor mange forskellige typer af opgaver løses. Både de nære relationelle situationer med borgerne, men også opgaver såsom indkaldelse af vikarer, drøftelser mellem kolleger, arbejde på pc, spisning mv. Temaet Scence of Meaning for botilbuddet pegede blandt andet på, at man kunne højne motivationen hos medarbejderne ved give mere plads til fagligheden i det daglige og sikre rammer til at fokusere på det relationelle arbejde med borgerne. Botilbuddet har derfor lagt sig fast på at indrette rummet anderledes, så det fremadrettet kan opdeles og give mere plads til  det relationelle arbejde med borgerne. Det betyder, at der skal findes løsninger andre steder i huset, så det er muligt at udføre de andre typer af opgaver uden at forstyrre borgerne i rummet.  

Projektets første år er nu ved at være løbet og Center for Handicap ser tilbage på et år som er gået med at skabe fundamentet for forandringer, der gør nytte i det daglige. De konkrete tiltag viser, at projektet ikke kun drejer sig om data, procedurer og håndtering af fravær. Det handler i lige så høj grad om forebyggelse af fravær ved at sikre og fastholde et positivt arbejdsmiljø og et fagligt fællesskab. I andet projekt år vil flere konkrete tiltag og videndeling på tværs af organisationen blive gennemført, ligesom de tværfaglige emner som ledelse, HR procedure, databrug og sygefraværshåndtering også medfører nye metoder og tiltag.   

Forandringerne som følge af projektet er altså allerede i fuld gang og dermed har projektet allerede halvvejs haft positiv effekt på organisationen.