Generelle fag

På STU Lolland, tilbyder vi 5 forskellige linjer, som er: E-sport og Medie, Café og Køkken, Kunst og Design, Udeliv og Adventure, samt Liv og Læring.

Eleven vælger som udgangspunkt sin linje efter interesse. Elevens skema tilrettelægges, så der undervises i linje- faget 2-3 hele dage pr. uge. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev, og uddannelsen har fokus på både de personlige, sociale og faglige kompe- tencer, for at give eleven de bedste forudsætninger for egen fremtidige livsmestring.

På STU Lolland, udarbejder vi hvert år et årshjul, hvor vi arrangerer aktivi- teter på tværs af alle linjer.
Fx motionsdag, fællesspisning, fælles julefrokost og syng-dansk-uge. Herud- over tilbyder alle linjer undervisning i flere af nedenstående fag, for at sikre en varieret og alsidig uddannelse for eleverne, samt for at opfylde kravene i STU-lovgivningen.

Køkkenundervisning

På STU tilrettelægges køkkenundervis- ningen, så eleven laver mad til sig selv eller der laves mad til fællesskabet.
Der kan laves ”mad på budget”, hvor eleven får en sum penge til rådighed, svarende til at bo alene, hvor eleven skal finde opskrift på en ret, der kan laves inden for dette beløb, udarbejde indkøbsliste, handle ind og selv lave maden. Andre gange tilrettelægges undervisningen, så eleverne arbejder sammen i små grupper, for at træne evnen til at samarbejde.

Målet er:

 • at eleven træner og udvikler sine praktiske og faglige kompetencer ved at læse, overskue og følge en opskrift fra planlægning af indkøb til delprocesserne forbundet med at lave en ret fra bunden til den kan serveres og spises.
 • at eleven bliver bevidst om sunde valg i forhold til kost og ernæring.
 • at eleven bliver bekendt med for- nuften i at mindske madspild og i at vælge årstidens frugt og grønt ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

 

Turdag

På alle linjer er der i skemaet ind- lagt en ugentlig turdag ud af huset. Vi benytter de minibusser, der er tilknyttet STU, og kører ture i områ- det, der strækker sig fra Nakskov til Gedser og Møn. Turene har altid et
pædagogisk formål og spænder over ture i naturen med fx mad over bål, sportslige aktiviteter som frisbee-golf, virksomhedsbesøg, museumsbesøg, seværdigheder, ture til Knuthenborg Safaripark osv. Kun fantasien, tiden og vejret sætter grænsen.

Måler er:

 • at eleven bliver bevidst om de gratis tilbud, der er i lokalområdet i forhold til naturoplevelser og seværdigheder.
 • at eleven opnår fortrolighed med at agere i sociale relationer uden for skolens rammer.
 • at eleven får kendskab til og indsigt i det område, eleven bor i.

 

Socialfag

I socialfag introduceres eleverne for små øvelser, der har til formål at træ- ne elevernes personlige og kommuni- kative kompetencer.

Målet er:

 • at eleven opnår færdigheder ogkompetencer, der gør dem i stand til at være i sociale relationer med andre unge og andre mennesker generelt.
 • at eleven bliver mere bevidst om sin egen rolle i relationen til andre, bl.a. gennem øvelser, med kropssprog, øjenkontakt og dialog, hvor eleven stiller hv-spørgsmål.

Faglig undervisning

Med udgangspunkt i elevens aktuelle niveau, tilbydes eleven supplerende og vedligeholdende undervisning i dansk, matematik og engelsk, hvis dette er et fokusområde i elevens uddannelsesplan.

Målet er :

 • at eleven vedligeholder, træner og udvikler sine evner og kompetencer inden for læsning, mundtlig kom- munikation, skriftlig formulering og matematik.

Motion og bevægelse

På STU er motion og bevægelse en fast del af skemaet for alle linjer.

Der tilbydes forskelligartede aktiviteter, så alle elever kan deltage ud fra de forudsætninger, de kommer med. Motion og bevægelse kan bestå af en gåtur i nærområdet eller aktiviteter
i skolens hal, som fx boldspil, styrketræning, udstrækning eller yoga.

Målet er:

 • at eleven bliver bevidst om vigtig- heden af at passe på sin krop ved at være fysisk aktiv.
 • at eleven får mulighed for at opnå glæde ved og lyst til at udøve moti- on i fællesskabet med andre unge.
 • at eleven oplever succes ved at mærke, at der er plads til alle, uanset hvilke forudsætninger, man kommer med.

Samfundsfag

På STU er faget, samfundsfag meget alsidigt. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i aktuelle nyheder og emner, der kan have interesse og relevans for eleverne. Undervisningen kan omhandle emner, der sker i Danmark, EU og resten af verden, ligesom det kan omhandle lokale nyheder som fx Femernbyggeriet og kommunalvalget.

Målet er:

 • at eleven får kendskab til og oplys- ning om samfundets opbygning, historie og kultur i tråd med elevens egen hverdag og forståelsesgrundlag.
 • at eleven træner sine evner til at give udtryk for sine tanker og holdninger om et givent emne.
 • at eleven bliver bevidst om vigtigheden af at udvikle kritisk sans, samt et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og aktivt i samfundet.

ADL

ADL er en forkortelse for almindelig daglig livsførelse og omfatter under- visning og vejledning, så eleven kan klare sig selv så godt som muligt i hverdagen. Der undervises i elemen- tære emner som personlig hygiejne, pengenes værdi, budgetlægning, indkøb, rengøring, tøjvask, forsikrin- ger, medborgerskab, MitID, e-boks, venskaber osv.

Målet er:

 • at eleven får indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at bo for sig selv og hvilke ansvarsområder, der er forbundet hermed.
 • at eleven får kendskab til nogle af de praktiske gøremål, der er forbun- det med at bo for sig selv.
 • at eleven bliver bevidst om nogle af de forventninger og krav, der stilles til os, som borgere i vores samfund.