Botilbud

Botilbuddene er til borgere som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for omfattende støtte. Støtten omfatter hjælp og omsorg til at leve et liv på egne præmisser.
Den specielpædagogiske indsats tager udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv og understøtter den enkeltes borgers ressourcer.