Fraværs- og fastholdelsespolitik

På STU Lolland, har vi stort fokus på den enkelte elevs trivsel. Vi arbejder ikke ud fra fraværsprocenter og sanktioner. Vi arbejder ud fra den enkelte elevs forudsætninger og lyst til deltagelse i egen uddannelse. 
Vi tager generelt udgangspunkt i det, vi kan ændre på, nemlig det, vi tilbyder eleven på uddannelsen. Oplever vi et stigende fravær hos en elev, tager vi en snak med eleven om uddannelsens indhold og mulighed for eventuelle ændringer og tiltag, der kan fremme motivationen og få eleven tilbage på rette spor.

En del elever kan give udtryk for, at de ønsker et reduceret skema, hvor skoledagene bliver kortere eller der indlægges faste fridage. Dette kan i enkeltstående tilfælde være gavnligt i en periode. Vi arbejder dog ud fra tesen om, at et skema med fremmøde på alle ugens 5 dage er mere fleksibelt i forhold til at imødekomme en eventuel fraværsproblematik. Erfaringen viser os, at selvom eleven har ugentlige fridage, så rammer deres ”off-dage” sjældent lige netop på disse dage. Tværtimod kan en elev have stort overskud på en fridag, hvor det havde givet bedst mening med fremmøde på skolen. 

 

""

Procedure

På STU Lolland, er en del af proceduren, at ved sidste linjemøde i hver måned, gennemgår underviserne fravær på eleverne. Her drøftes der indsatser og justeringer, som kan være medvirkende til at fremme fremmødet. Der sendes en mail til elevens uddannelsesvejleder ved højt fravær. I denne mail medfølger et skriv vedr. fraværets omfang og årsag, så vejlederne har større grundlag for at vurdere, om de skal reagere på fraværet, eller om vi på STU Lolland har hånd om eleven. Vi giver ligeledes besked omkring samarbejde med hjemmet, ved de elever, der er under 18 år, og elever over 18 år, som har givet samtykke til samarbejde med hjemmet.

Ved elever med meget højt og kontinuerligt fravær, orienteres uddannelsesvejlederne oftere, da det er vigtigt med en hurtig og omsorgsfuld indsats omkring sårbare elever, eller elever, der står på kanten til et afbrud. Når STU Lolland har orienteret uddannelsesvejlederne, vurderes der i samråd med disse, hvorvidt der er behov for et statusmøde, hvor den pågældende elev, eventuelle pårørende, skolen, UU-vejleder og eventuelle øvrige aktører deltager.