Metoder

Grafisk illustration af SMART modellen

SMART mål

Vi arbejder med SMART mål, for at afdække og dokumentere elevens udvikling og opnåede kompetencer. Vi finder, at SMART-modellen er et stærkt og brugbart værktøj, der er medvirkende til, at vi sammen med eleven sætter mål der rykker og som eleven reelt kan opnå.  
 
SMART-modellen er et værktøj, der hjælper os til at dokumentere og optimere elevens udvikling og mål ud fra fem grundlæggende kriterier:
 
Specifikt: Vi formulerer tydelige, veldefinerede og afgrænsede mål, så eleven ved, hvad der skal opnås. Afklarende spørgsmål, i forhold til at gøre et mål specifikt, kan være: Hvad vil eleven opnå? –Hvorfor?
 
Målbart: Vi klarlægger, hvordan det dokumenteres, at målet er nået, og kompetencen er indarbejdet hos eleven. Afklarende spørgsmål, i forhold til at gøre et mål målbart, kan være: Hvordan kan vi vide, om målet er nået? Hvordan kan vi vide, om der er sket en ændring?

Attraktivt: Målet skal være attraktivt for og accepteret af eleven. Afklarende spørgsmål, i forhold til at gøre et mål attraktivt, kan være: Giver målet mening for eleven? Kan eleven se egen rolle i -og ansvar for opnåelse af målet?

Realistisk: Målet skal hænge sammen med virkeligheden og elevens kognitive niveau. Afklarende spørgsmål, i forhold til at gøre et mål realistisk, kan være: Tror vi på, at målet kan nås i løbet af perioden? Hvad kan understøtte eleven i at nå målet?

Tidsbestemt: Det skal fremgå klart, hvornår eleven har nået målet. Afklarende spørgsmål, i forhold til at gøre et mål tidsbestemt, kan være: Har vi fastsat tid for, hvornår elevens mål skal være nået? Er det klart for eleven, hvornår målene er opnået?

De 10 H'er

Vi bruger de 10 H'er som en metode, der kan hjælpe med at tydeliggøre krav og forventninger til en given aktivitet for eleven.

De 10 H'er vil for mange være et automatiseret system, men for elever der er udfordret på de eksekutive funktioner kan det være en stor udfordring. Dette ses ofte ved diagnoser som ADHD og autisme. Her kommer det til udtryk ved at eleven har udfordringer med at planlægge, skabe struktur og få overblik over en given opgave.

Metoden går ud på, at vi sammen med eleven kortlægger de 10 H'er inden opstart på opgaven de står over for. Når dette er gjort kan eleven følge strukturen uden, eller med begrænset støtte.

 

1. Hvad skal vi lave? - Fortæl, hvad der skal laves (indhold)

2. Hvorfor skal vi lave det? - Fortæl hvorfor (mening)

3. Hvordan skal vi lave det - Forklar hvordan, hvis der er den mindste tvivl (metode)

4. Hvor skal vi lave det? - Fortæl præcis hvor og hvorhenne (placering)

5. Hvornår skal vi lave det? - Fortæl hvornår (tidspunkt)

6. Hvor længe skal vi lave det? - Fortæl hvor længe, eller hvornår det slutter (tidsperspektiv)

7. Hvem skal vi lave det med? - Sæt navn på de andre elever eller voksne (personer)

8. Hvor meget skal vi lave - Fortæl hvor mange opgaver, der skal løses (mængde)

9. Hvem kan vi få hjælp af? - Fortæl, hvem man skal spørge, hvis man er i tvivl (person)

10. Hvad skal vi lave bagefter? - Forklar hvad der skal ske bagefter (indhold)