Støtte i eget hjem

I Center for Handicap yder vi socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, jvf. §85 i lov om social service samt gældende kvalitetsstandard på området i Lolland Kommune. Den socialpædagogiske støtte ydes i tidsafgrænsede forløb, som løbende evalueres ud fra opstillede mål for indsatsen.

Når borgerens ressourcer, i samarbejde med visitationen, er belyst, vurderes det hvilken indsats borgeren har behov for, enten med henblik på at udvikle nye kompetencer eller styrke og vedligeholde eksisterende. Borgerens egen medvirken vil derfor være det fælles udgangspunkt for den individuelt tilpassede støtte, og støtten forudsætter således, at borgeren er motiveret og aktivt deltagende.

Der arbejdes med en række metoder, afhængigt af de individuelle problemstillinger, men altid med fokus på anerkendelse og egne ressourcer.