Hvad tilbyder vi

I Center for Handicap yder vi specielpædagogisk støtte og vejledning til borgere med psykiske, fysisk og sociale funktionsnedsættelse.

Vi giver efter serviceloven § 85 specielpædagogisk støtte og vejledning til borgere i eget hjem. Støtten og vejledningen gives individuelt med afsæt i den visiterede ydelse fra kvalitetsstandarden, Lov om social service for Lolland Kommune. 

I Center for Handicap har vi botilbud efter boligloven §105 beliggende i Nakskov og Holeby. Hvert botilbud er delt i levegrupper, hvor der ydes støtte efter serviceloven §85, og der er tilknyttet personale i hele døgnet.

Den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er for unge mennesker mellem 16 og 25 år. Den unge bliver af visitationsudvalget i Lolland Kommune visiteret til skoletilbuddet. Skoletilbuddet arbejder efter Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt Lov om ændringer nr. 612 af 12. juni 2013. 

Vi har beskyttet beskæftigelse, hvor der er flere forskellige muligheder for arbejdsopgaver, som den enkelte borger er med til at vælge. Beskyttet beskæftigelse er fordelt på to adresser i Nakskov og hører under serviceloven §103.

Aktivitets- og samværstilbuddet er beliggende i Fuglse på en gammel skole med god udenomsplads. Tilbuddet er oprettet efter §104 i serviceloven, og borgeren skal visiteres hertil.

I Center for Handicap er der en klub, som benyttes af borgere, der bor i egen lejlighed, bor hjemme hos forældre eller er tilknyttet et botilbud. Klubben er et uvisiteret tilbud og har fokus på at have en bredde i tilbuddene, for at flest mulige kan se sig selv ind i at skabe kontakter og give forskellige udviklingsmuligheder.