Udeliv og Adventure

På Udeliv og Adventure-linjen, er fokus på oplevelser og læring i naturen. Omdrejningspunktet for al undervisning på linjen, udspringer af naturen som udgangspunkt og læringsplatform. Eleven lærer at begå sig i naturen og at bruge og genbruge naturens ressourcer på fornuftig og bæredygtig vis. Op til 2 dage om ugen, planlægges ture ud af huset, hvor underviserne kører eleverne til specifikke destinationer i skolens busser, afhængigt af dagens indhold og formål. Turene går ud i naturen, hvor der planlægges mange forskelligartede aktiviteter, som fx fisketure, magnetfiskeri, mountainbiketur, madlavning over bål, metaldetektorture, hvor historien håndgribeliggøres.

Der arbejdes ud fra den bevidsthed, at uderummet er uforudsigeligt og uden intention. Det betyder, at uforudsigelige situationer, observationer og oplevelser favnes, når de opstår og inddrages i undervisningen, så der drages læring af naturens uforudsigelighed i nuet. Der er fokus på den fysiske og motoriske udvikling, og bevægelsesrepetoiret er meget alsidigt. Herunder grovmotoriske bevægelser, som løb, gang, klatring og løft. Derudover arbejdes der med finmotoriske bevægelser i form af bl.a. snitte- og skærearbejde, samt fremstilling af fiskegrej.
 

Dreng cykler på en sti ude i naturen

Faglige mål

 • at eleven oplever glæde ved at være i naturen og bruge de muligheder og ressourcer, den byder på
 • at eleven får styrket sin motorik, sit læringspotentiale og sin personlige udvikling, ved at alle sanser bringes i spil og læring foregår i en naturlig sammenhæng
 • at eleven bliver virksom, løsningsorienteret og handlekraftig ved både at bruge krop og hoved i konkrete, praktiske situationer
 • at eleven gennem konkrete og håndgribelige opgaver træner sin evne til at kunne argumentere, udvikle idéer, samarbejde og være problemløsende, samt træne sine sociale kompetencer
 • at påvirke og udvikle elevens motoriske evner gennem motion og bevægelse
 • at gøre eleven bevidst om sikkerhed i arbejdet, både ved færden i naturen på lands og til vands, ved madlavning, samt korrekt anvendelse af værktøj

Det pædagogiske indhold

Gennem den opgaveorienterede og gruppebaserede undervisningsform, træner eleven sin evne til at kunne argumentere og udvikle ideer samt samarbejde.

Den pædagogiske metode

Undervisningen differentieres således, at den enkelte elevs læringsforudsætninger er i fokus. Eleven får mulighed for at biddrage til egen læring gennem zonen for nærmeste udvikling, hvor der tages udgangspunkt i elevens opnåede og aktuelle viden og færdigheder. Mesterlærerprincippet anvendes i høj grad på linjen. Dvs. opgaven demonstreres og eleven prøver efterfølgende selv.
 
Opgaveorienteret undervisning prioriteres i høj grad. Eleven arbejder med at bearbejde eller løse praktiskorienterede problemer og opgaver, som f.eks. at bygge et shelter, en fiskestang mm. Eleven træner sine evner inden for planlægning og samarbejde, samt sine kundskaber i form af at kunne måle ud og regne på, hvilke og hvor mange materialer, der skal bruges. Eleven arbejder bl.a. med kundskaber og færdigheder inden for følgende områder:
 • Klargøring og optænding af bål
 • Hygiejne- og fødevarebehandling, samt indsamling og tilberedning af mad over bål
 • Planlægge indkøb af fødevarer
 • Sikkerhedslære
 • Kost
 • Motion

Arbejdsformer

En stor del af undervisningen på udeliv og adventurelinjen foregår i naturen. Skoledagen og skemaet struktureres, så den er genkendelig, tydelig og tryg for eleverne. Rytmen er ofte: Samling og afrejse fra skolen, opgaver og aktiviteter, bål og frokost, opsummering og evaluering af dagens arbejde, sammenpakning og rejse tilbage til skolen. Når der er samlet tilstrækkeligt materiale, viden og billeder, kan den videre bearbejdning foregå i klassen, i form af fremstilling af plancher, beskrivelser etc. En genkendelig rytme gør det lettere for eleverne, så de ved, hvad der skal ske og har mulighed for at gå foran i processerne.

Evaluering

I Udeliv og Adventure arbejder eleverne selvstændigt i mindre grupper, hvor de lærer i fællesskab og af hinanden. Det udvikler bl.a. sproget bredt at skulle argumentere for en løsning eller en idé, og derved gøre sig forståelig. Fagenes indhold og tilrettelæggelse evalueres løbende, og elevens udbytte af undervisningen evalueres halvårligt, med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Der benyttes SMART-mål til opnåelse af formelle og uformelle kompetencer, som løbende dokumenteres i uddannelsesplanen.