Liv og Læring

Liv og læring er for elever, der har ekstra brug for støtte, eller har et lavt kognitivt og kommunikativt funktionsniveau. Linjen for liv og læring skiller sig ud ved at have stort fokus på ADL og kommunikative muligheder. Vi arbejder med at give rum til at åbne sig og blive forstået.

Alt på Liv og læringlinjen bygger på en god relation mellem eleven og underviserne, og relationen er byggestenen for al læring. Gennem den gode relation, udvikles eleven både personligt, fagligt og socialt.

Undervisningen foregår i en fast, tydelig og overskuelig struktur med brug af visuelle støttesystemer. Vi anvender bl.a. Tegn Til Tale, Piktogrammer, Pen Friend og Apps til IPad til understøttelse af det verbale sprog. Gennem kommunikation, social træning og undervisning i selvhjulpenhed, lærer eleven at udvikle egne kompetencer.

Hvis eleven ved opstart har et kommunikationsværktøj, som er ukendt for underviserne, vil de sætte sig ind i dette, så der kan bygges videre på det sprog, eleven allerede har. Målet for underviserne er at give eleven øgede muligheder for alternativ kommunikation, for derved at fremme egen identitet og livskvalitet.

Undervisningen har fokus på almen dannelse, socialisering, selvstændighed, samt medindflydelse på egen livssituation. Vi arbejder med oplevelses- og sanseorienterede emner, der skal give eleven kendskab til ungdomsliv, samfund og nærmiljø.

To elever sidder i et krearum og maler

Særlig målgruppe

Liv og læring henvender sig til unge med bl.a.:
 • Udprægede kommunikationsvanskeligheder
 • Multiple funktionsnedsættelser
 • Særlige kommunikationsbehov
 • Meget lidt eller intet verbalt sprog
 • Øget strukturbehov
 • Kognitiv funktionsnedsættelse

Faglige mål

Det er en kerneopgave på liv og læring at tilbyde alternativ, supplerende kommunikation til målgruppen med afsæt i den enkelte elevs behov, ønsker og drømme.

Målet er:

 • At eleven i så høj grad som muligt lærer at træffe og udtrykke selvstændige valg
 • At eleven i så høj grad som muligt får mulighed for at blive hørt og anerkendt, lige meget hvordan og på hvilken måde kommunikationen foregår
 • At skabe så høj trivsel hos eleven som muligt, bl.a. gennem kommunikation på alle tænkelige og “umulige” måder. Kommunikation skaber trivsel 

Det pædagogiske indhold

Liv og Læring tilbyder fag, der har fokus på individuelle mål og forudsætninger. Der er tydelig genkendelighed i daglig struktur, rollefordeling, samt underviserstøtte.

I løbet af skoleåret, bliver der undervist i forskellige temaer, emner og projekter ud fra linjens årshjul, som blandt andet tager afsæt i højtider, forskellige kulturer, naturen, årstider og elevernes egne interesser.
Pædagogisk arbejdes der med en tydelig og fast struktur for dagen via piktogrammer, samt fælles strukturtavle i klassen. Dagens pauser og intervaller er gjort tydelige ved brug af Time Timer. Der anvendes både analoge og digitale kommunikationshjælpemidler.
 
Liv og Læring tilbyder motion, som gåture, Just Dance, aktiviteter i hallen mm. På gåturene, øver eleven sin evne til at “smalltalke” om egne og andres livsoplevelser og interesser i uformel kontekst, samtidig med at eleven får motion og frisk luft. På Liv og Læring forsøger vi til hver en tid at aktivere alle elever, uanset handicap, så de oplever fællesskab, samhørighed og inklusion.

Der tilbydes faglig undervisning på elevens niveau i form af samfundskundskab, ADL og hverdagsmatematik, for at øve eleven i at være på og give udtryk for egne holdninger og følelser i forhold til det, der rører sig i lokalområdet og samfundet generelt.

Den pædagogiske metode

På Liv og Læring er der fokus på den enkelte elevs individuelle kompeten- cer, og undervisningen har afsæt i det, eleven selv kan, og det eleven skal have hjælp til at kunne. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklings zone.
 
Eleven trænes bl.a. i at kunne:
 • Sige til og fra
 • Give udtryk for de valg, han/hun træffer
 • Fortælle om eget liv, tanker og oplevelser
 • Fortælle om, hvordan han/hun har det -om følelser
 • Fortælle om det at være ung
 • Sige det, han/hun gerne vil sige, til den, vedkommende gerne vil sige det til
Eleven hjælpes til at holde fokus på den aktuelle aktivitet, så eleven øves i at være tilstede og bevare koncentra- tionen. Liv og Læring bruger de 8 h’er til at hjælpe eleverne med at plan- lægge, skabe struktur og få overblik over nye opgaver, ture m.m. Eleverne får herigennem en fornemmelse for, hvad det vil kræve af dem at løse en opgave.

De 8 H’er:

 1. Hvad skal jeg lave?
 2. Hvorfor skal jeg lave det?
 3. Hvordan skal jeg lave det?
 4. Hvor meget skal jeg lave?
 5. Hvor længe skal jeg lave det?
 6. Hvornår skal jeg lave det?
 7. Hvor skal jeg lave det?
 8. Hvem skal jeg lave det sammen med?

Arbejdsformer

På Liv og læring er undervisningen tilrettelagt, så eleverne enten kan ar- bejde individuelt eller arbejde sammen om fælles projekter, med stort afsæt i visuelle, understøttende materialer.
Undervisningen organiseres med udgangspunkt i den enkelte elev.
Eleverne arbejder ud fra individuelle forudsætninger med egne SMART mål. Der vil ligeledes være fokus på gruppeorienteret undervisning, for at skabe samhørighed, fælles oplevelser mm.

Vi forsøger at motivere til deltagelse i fælles og individuelle aktiviteter, og vi har fokus på at tydeliggøre dagens små og store sejre. Der arbejdes med at opsætte realistiske mål og forventninger til sig selv og hinanden. Eleven kan være i perifer legitim deltagelse. Læring sker i bevægelsen fra den perifere til den fulde deltagelse.

Undervisningen på Liv og Læring foregår hovedsageligt i de 2 klasselokaler, linjen har til rådighed. Linjen har eget skolekøkken til brug ved ADL-træning, køkkenundervisning og madlavning. Derudover benytter Liv og Læring skolens øvrige lokaler, som bl.a. indbefatter sanserum, sløjdlokale, kreativt lokale, gymnastiksal, musiklokale, bålhytte, cafe’-område, skolegård, samt grønne arealer, og der er ofte indlagt gåture i lokalområdet. Liv og Læring har en fast turdag, som kan anvendes til virksomhedsbesøg, skovture, ture til stranden, besøg i Knuthenborg Safaripark osv.

Der er fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere på hele STU, med bl.a. ramper og handicapvenligt toilet og bad.
 

Evaluering

Fagenes indhold og tilrettelæggelse evalueres løbende, og elevens udbytte af undervisningen evalueres halvårligt, med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Der benyttes SMART-mål til opnåelse af formelle og uformelle kompetencer, som løbende dokumenteres i uddannelsesplanen.