Kunst og Design

På kunst og design-linjen er der fokus på den kreative, skabende proces, med plads til fantasi, leg, nysgerrighed og fordybelse. Eleven introduceres for forskellige teknikker, redskaber og materialer til brug ved processen fra idé til færdigt produkt. Undervisningen tilrettelægges, så der er en vekselvirkning mellem bundne opgaver og temaer, samt tid og plads til at eleven skaber sine egne produkter.

To elever sidder på en bænk og maler

Faglige mål

  • at eleven opnår tillid til egne evner og muligheder og opnår glæde ved at arbejde med sine hænder i den skabende proces
  • at eleven bliver bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, herunder planlægning og udvælgelse af egnede materialer, værktøjer og teknikker
  • at eleven træner og udvikler sinefinmotoriske evner
  • at eleven udvikler og øver sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • at give eleven indblik i og forståelse for forskellige kreative udtryksformer, samt give eleven mulighed for at arbejde kreativt gennem æstetiske læreprocesser
  • at eleven kan lytte til fælles beskeder og introduktion til nye teknikker, materialer og emner og efterfølgende agere efter dette ved egen kreative proces
  • at eleven får kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion, samt arbejdstegning
  • at eleven får forståelse for og kan håndtere sikkerhed i arbejdet
  • at eleven kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver, samt selvstændigt kan udvælge og finde relevante værktøjer og materialer til fremstilling af et specifikt produkt efter et givent tema

Det pædagogiske indhold

Det tilstræbes, at eleven lærer at være en del af et større kreativt fællesskab, hvor den skabende proces er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at eleven får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige produkt.

Den pædagogiske metode

Eleverne præsenteres for et givent emne, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede teknikker og materialer. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt elev, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at eleven rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at eleven oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og øvrige deltagerforudsætninger.

Arbejdsformer

Der arbejdes individuelt og i små grupper afhængigt af tema og produkt. Der arbejdes både med egne produkter, samt produkter med nytteværdi og til fælles glæde for hele STU.

Fysiske rammer

Der arbejdes som udgangspunkt i Krea- og sløjdlokalet. Der kan indgå ture i nærområdet, på museer, samt i naturen, afhængigt af det aktuelle emne.

Materialer

Der arbejdes med bl.a.: Maling, tekstiler, tekstilmaling, træ, ler, papir, glas, naturmaterialer, filt og garn, farver, tusser, perler, decoupage, Foam-clay, krympeplast, afstøbning og smykkefremstilling.

Evaluering 

Fagenes indhold og tilrettelæggelse evalueres løbende, og elevens udbytte af undervisningen evalueres halvårligt, med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.

Der benyttes SMART-mål til opnåelse af formelle og uformelle kompetencer, som løbende dokumenteres i uddannelsesplanen.