E-sport og Medie

På linjen for E-sport og Medie, får eleven mulighed for at udleve sin passion for gaming og medieproduktion.

På STU Lolland, har vi valgt CS:GO som det primære fokusområde. Der undervises i forskellige strategier i forhold til spillet, lige som der arrangeres kampe mod andre skoler rundt om i landet.

På mediedelen undervises der i foto- og videoredigering, 3D print, samt opsætning af digitale materialer. Eleverne får medindflydelse på og ansvar for opdatering af STU’s infoskærm og Facebookside.
Samtidig får eleven masser af oplevelser, fællesskab, samt mulighed for personlig og faglig udvikling.

Ud over gaming og medieproduktion, vil eleven på E-sport og Medielinjen komme til at lære en masse om sig selv, både socialt og personligt. Vi arbejder med temperament, modtagelse af kritik og håndtering af stress og nederlag. Samarbejde og kommunikation er altafgørende for holdets succes.

Hos os er E-sport ikke bare gaming. Vi har fokus på de mange fordele ved sporten, og arbejder bl.a. med udvik- ling af samarbejdsevne, logisk tænkning, omstillingsparathed, disciplin, strukturering og koordineringsevne, sundhed og at være i god fysisk form, samt forbedrede engelskkundskaber.

Når vi arbejder med E-sport, har vi stort fokus på selvregulering og strategier. Hvornår bliver den enkelte elev fx stresset/presset og hvorfor?

Hvordan kan eleven foregribe og håndtere det? Hvordan kommunikerer eleven korrekt, præcist og evner at samarbejde?

elev sidder foran en computer

Faglige mål

 • at eleven opnår kompetencer inden for strategi, planlægning, personlig udvikling, kommunikation, samarbejde, samt udvikling af digitale kompetencer.
 • at eleven udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer, som styrker elevens aktive deltagelse i fritidslivet og andre miljøer.
 • at eleven opnår viden omkring digital dannelse.

Det pædagogiske indhold

Linjefaget består af en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske del, udvikler eleven viden om spil og praktiske spilfærdigheder. Den teoretiske del består bl.a. af kommunikation, problemløsning, taktisk tænkning, samt holdsamarbejde.

Der arbejdes med følgende elementer for udvikling af personlige kompetencer:

 • Håndtering af temperament.
 • Modtage/give konstruktiv kritik.
 • Håndtering af stress, nederlag og sejre.
 • Tage ansvar/fungere som holdleder på skift.
 • Fysisk træning.
 • Mental vedholdenhed.
 • Viden om kost og søvn.
 • Oprydning/rengøring/klargøring.
 • Samarbejde og organisering.
 • Effektiv kommunikation.
 • Digital dannelse.

Den pædagogiske metode

Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt elev, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på.
Der arbejdes ud fra teorier om mesterlære, learning by doing, flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.
Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og øvrige deltagerforudsætninger.
Der lægges vægt på processen frem for produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at eleven rykker grænsen for nærmeste udviklingszone.
Målet er, at eleven oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv.
 
Der arbejdes med situationsbestemt undervisning og vejledning ud fra en vurdering af elevens interesser og situation her og nu. Der arbejdes på, at eleven tilegner sig strategier i forhold til logiske og kreative løsninger til brug ved pludselige udfordringer.

Ud fra egne forudsætninger, videregiver eleverne læring og struktur til hinanden. I den legitime perifere deltagelse, har eleverne mulighed for at holde sig i udkanten af praksisfællesskabet, indtil de har afkodet, hvad situationen indebærer helt konkret ved deltagelse. Forhåbningen er, at flere elever deltager mere over tid, end de oprindelig ville have gjort. Vi tilstræber mest mulig deltagelse, ud fra hvad den enkelte elev kan rumme, og hvilke kompetencer de besidder.

Arbejdsformer

Der arbejdes individuelt og i hold.

Fysiske rammer

E-sport og Medie råder over 3 lokaler. Undervisningen i gaming foregår i et lokale indrettet med afskærmede stationer med computere og andet tilbehør til E-sport. Mediedelen foregår i et lokale med arbejdsstationer tilpasset medieundervisning.
Faglig undervisning og teori foregår i plenum i et tilstødende klasselokale. E-sport og Medie-linjen benytter skolens øvrige lokaler, som omfatter køkken, kreativt lokale, sløjdlokale, sanserum, gymnastiksal, musiklokale, fælles cafe’-område, samt udendørsarealer med grønne områder og skolegård.

Evaluering

Fagenes indhold og tilrettelæggelse evalueres løbende, og elevens udbytte af undervisningen evalueres halvårligt, med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.
Der benyttes SMART-mål til opnåelse af formelle og uformelle kompetencer, som løbende dokumenteres i uddannelsesplanen.